รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ 2554

Print

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

                             เว็บไซต์สวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. @Copyrights 2012  http://welfare.oncb.go.th  

                          Contact Us : กลุ่มงานวินัยและสวัสดิการ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส.  โทร 02-247-0901-19  ต่อ  1179

                             พัฒนาโดย : ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.

Designed by Free Joomla Templates