เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสคิการสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง