เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ของสำนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง