เว็บไซต์สวัสดิการ

สำนักงาน ป.ป.ส.

 

 

 

สวัสดิการ

กรณีเจ็บป่วย

กรณีสมาชิกสวัสดิการเข้ารับการรักษาอาคารเจ็บป่วยอยู่ในสถานพยาบาล ให้จ่ายเงินช่วยสมาชิกผู้นั้นในวงเงินคืนละห้าร้อยบาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ กรณีคลอดบุตรให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกผู้นั้น ในวงเงินไม่เกินครั้งละ 2,000 บาท โดยจ่ายไม่เกินสองครั้งต่อปีปฏิทิน

อ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

wf accident

กรณีประสบภัย

กรณีสมาชิกผู้ใดประสบอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยอื่นใดจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหาย หรือเสื่อมสภาพในการใช้ประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อมูลประกอบความเสียหาย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อสำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้ผู้นั้น ดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ จ่ายตามมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 20,000 บาท
  2. สมาชิกวิสามัญ จ่ายตามมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 10,000 บาท
  3. สมาชิกสมทบ จ่ายตามมูลค่าความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท

อ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

wf death

กรณีถึงแก่ความตาย

กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้สวัสดิการดำเนินการ ดังนี้

  • สมาชิกสามัญถึงแก่ความตาย ให้สวัสดิการเป็นเจ้าภาพในนามสำนักงาน ป.ป.ส. หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
  • สมาชิกวิสามัญถึงแก่ความตาย ให้สวัสดิการเป็นเจ้าภาพในนามสำนักงาน ป.ป.ส. หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
  • สมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สวัสดิการเป็นเจ้าภาพในนามสำนักงาน ป.ป.ส. หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกถึงแก่ความตายให้สวัสดิการเป็นเจ้าภาพในนามสำนักงาน ป.ป.ส. หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท

กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สวัสดิการเป็นเจ้าภาพในนามสำนักงาน ป.ป.ส. หรือจ่ายเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท

อ้างอิง : ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงาน ป.ป.ส. ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 12 กันยายน 2555

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเลขานุการกรม
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11065 - 11068

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง